Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του Έργου: "Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Θέματα Τουρισμού"

Η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση των Πράξεων 1. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 2. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.485.000,00€ (τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ), µη συμπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, που κατανέμονται ανά Πράξη ως εξής: 
1. 3.471.000,00€ (τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
2. 1.014.000,00€ (ένα εκατομμύριο δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

 
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: 1η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ 

 

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις 1

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις 2

- Διευκρίνιση 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 3

- Ημερήσιο πρόγραμμα αποσφράγισης δικαιολογητικών

- Ανακοίνωση για την ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής

Πρόγραμμα ελέγχου τυπικών κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών

- Αποτελέσματα αποσφράγισης δικαιολογητικών 

- Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναδόχους, που έχουν υποβάλει ένσταση

- Αποδοχή ή μη των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από υποψηφίους αναδόχους

Πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναδόχους που είχαν υποβάλει ενστάσεις και έγιναν αποδεκτές

- Αποτελέσματα αποσφράγισης των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων 

- Ορισμός αξιολογητών από κατάλογο μελών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ)

- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 18186/ 21.12.2012 απόφασης ορισμού αξιολογητών από τον κατάλογο μελών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ)

- Απόρριψη προσφυγής που υπεβλήθη από υποψήφιο ανάδοχο

- Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (βαθμολογία) - ορθή επαναλήψη (12-04-2013)

- Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (βαθμολογία) (23-10-2013)

- Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών (28-02-2014)

- Συμπληρωματικό πρόγραμμα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (12-03-2014)

- Αποτελέσματα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (28-03-2014) 

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής ενστάσεων επί των προδικαστικών προσφύγων (16-04-2014)

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας (30-04-2014)

- Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων (20-05-2014)

- Δικαιολογητικά κατακύρωσης υποψηφίων αναδόχων (17-06-2014)

- Πρόγραμμα αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης (08-07-2014) 

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας επί της διαδικασίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο των πράξεων (25-07-2014) 

- Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για το Διαγωνισμό "Δράσεις κατάρτισης σε θέματα τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου (07-10-2014)

- Κατακύρωση προγραμμάτων κατάρτισης για το διαγωνισμό "Δράσεις κατάρτισης σε θέματα Τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου"  (14-10-2014)

- Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΥ (22-01-2015)

- Υπεύθυνος υποέργου ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

- Τεχνικό δελτίο ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

- Τεχνικό παράρτημα Τουρισμός ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

- Υπεύθυνος υποέργου ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

- Τεχνικό δελτίο ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

- Τεχνικό παράρτημα Τουρισμός ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

- Έντυπα έναρξης τουρισμός τύπος 1

- Έντυπα έναρξης τουρισμός τύπος 2

- Συμφωνητικά

- Έντυπα παρακολούθησης

- Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (31-03-2015)

- Έντυπα Παρακολούθησης  (23-04-2015)

- Μηνιαία Δελτία  (23-04-2015)

- Έκθεση Υλοποίησης - Πράξη 1    (18-06-2015)

Έκθεση Υλοποίησης - Πράξη 2     (18-06-2015)

- Αίτηση αποπληρωμής Πράξη 1   (27-11-2015)

- Αίτηση αποπληρωμής Πράξη 2   (27-11-2015)

- Δαπάνες   (27-11-2015)

- Έντυπα λήξης προγράμματος Τουρισμού   (27-11-2015)

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.