ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής είναι η αρμόδια Διεύθυνση για την διαφήμιση της Ελλάδας στο εξωτερικό και εσωτερικό της χώρας. Απαρτίζεται από το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού της Τουριστικής προβολής , το Τμήμα Διαφήμισης, το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγών και το Τμήμα έρευνας Αγοράς.

 

- Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του Ε.Ο.Τ. 2021

- Campaign Manual 2021

- Εγχειρίδιο Ορθής Χρήσης Λογοτύπων Ε.Ο.Τ.

- Λογότυπα Ε.Ο.Τ.

- Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ετών 2019-2020

- Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την διετία 2017-2018

- Επικαιροποίηση της εγκυκλίου 514666/2014

- Εγκύκλιος 514666/2014 με κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης (Αρ. 46, Ν.4276/2014)

- Brand Management Manual του ΕΟΤ

- Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την τριετία 2014-2016

- Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την τριετία 2011-2013

- Στρατηγική Προβολής & Προώθησης του ΕΟΤ στο Διαδίκτυο

 

Η Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α. Το σχεδιασμό, την κατάρτιση, την εποπτεία για την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας, δράσεων και ενεργειών ετησίως ανά τουριστικό προϊόν, γεωγραφική περιοχή και αγορά – στόχο, που εκτελούνται από την Κεντρική Υπηρεσία και τα Γραφεία Εσωτερικού και Εξωτερικού και την εισήγηση των ανωτέρω προς τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
β. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής και έγκαιρης υλοποίησης του προγράμματος της τουριστικής προβολής και προώθησης είτε με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ή τρίτους ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
γ. Την έγκαιρη σύναψη εθνικών συμφωνιών συνδιαφήμισης και συμπαραγωγής για την αύξηση του μεριδίου της τουριστικής αγοράς και τη μέγιστη προβολή και προώθηση της Ελλάδας εγχώρια και διεθνώς.
δ. Τη συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς σε όλα τα μεγέθη για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στη χάραξη της τουριστικής προβολής και προώθησης της Ελλάδας διεθνώς.
ε. Την ευθύνη και εποπτεία για την ανάπτυξη και την ορθή διαχείριση του ψηφιακού οικοσυστήματος του Ε.Ο.Τ.
στ. Τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και εποπτεία του ετήσιου επικοινωνιακού προγράμματος προβολής του Ε.Ο.Τ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε διαδικτυακές πλατφόρμες σε συνεργασία με το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγών.
ζ. Την παραγωγή πάσης φύσεως εκδόσεων και ψηφιακού προωθητικού υλικού του Ε.Ο.Τ. είτε με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
η. Την παροχή τεχνογνωσίας και την ευθύνη συντονισμού και έγκρισης των προγραμμάτων τουριστικής προβολής όλων των Περιφερειών και Δήμων της χώρας για τη διαμόρφωση ενιαίας τουριστικής ταυτότητας.
θ. Την ευθύνη αξιολόγησης της έγκαιρης, ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων των τμημάτων που υπάγονται στις αρμοδιότητές της.
ι. Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το υλοποιούμενο διαφημιστικό πρόγραμμα.
ια. Την αναζήτηση και εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., κατόπιν συνεργασίας με το εποπτεύον Υπουργείο και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) προγραμμάτων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς καθώς και χορηγικούς πόρους ή οικονομικές ενισχύσεις από τρίτους, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και μη κυβερνητικούς ή μη κερδοσκοπικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο της αποστολής και των σκοπών του Οργανισμού.
ιβ. Την συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
ιγ. Την διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών μελετών και ερευνών καθώς και την υποστήριξη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού της Τουριστικής προβολής

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού της Τουριστικής προβολής είναι αρμόδιο για:

αα. Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και το συντονισμό του επικοινωνιακού προγράμματος της τουριστικής προβολής της χώρας, εγχώρια και διεθνώς, υλοποιώντας τα στρατηγικά σχέδια μάρκετινγκ και την τουριστική πολιτική που διαμορφώνει το εποπτεύον Υπουργείο.
ββ. Τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώνει από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, από το Τμήμα Έρευνας Αγοράς, από τα Γραφεία Εσωτερικού και Εξωτερικού, από τις Περιφέρειες, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από άλλους φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, προκειμένου να προβεί στο σχεδιασμό της στρατηγικής επικοινωνίας και του προγράμματος δράσεων.
γγ. Τη διαμόρφωση των στόχων επικοινωνίας και την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την υλοποίηση των ετήσιων προγραμμάτων προβολής της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Γραφείων Εσωτερικού και Εξωτερικού.
δδ. Το σχεδιασμό και την κατάρτιση διαφημιστικών προγραμμάτων τουριστικής προβολής της Ελλάδας σε νέες αγορές, καθώς και σε χώρες όπου δεν υφίστανται γραφεία Ε.Ο.Τ.
εε. Το σχεδιασμό και την κατάρτιση σχεδίου στρατηγικής επικοινωνίας του Οργανισμού και την κατάρτιση κεντρικού ετησίου προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και Εξωτερικού, καθώς και τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης Τουριστικής Προβολής. Το πρόγραμμα υλοποιείται τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία, όσο και από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και Εξωτερικού.
στ. Το σχεδιασμό και την κατάρτιση διαφημιστικών προγραμμάτων προώθησης και προβολής των ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος, χειμερινός, πόλεως, υπαίθρου, ιατρικός, γαστρονομίας κ.λπ.).
ζζ. Την κατάρτιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών που αφορούν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με τρίτους, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και την προώθηση τους στο Τμήμα Προμηθειών.
ηη. Τη συμμετοχή και την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
θθ. Το συντονισμό των Περιφερειών της χώρας και των Ο.Τ.Α. κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων προώθησης και προβολής και την έγκριση των προγραμμάτων αυτών. Ο σχεδιασμός του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ. Τα προγράμματα αυτά, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού.
ιι. Την ευθύνη της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων ετησίως τόσο του Ε.Ο.Τ. όσο και των Περιφερειών της χώρας και των ΟΤΑ.
ια. Το σχεδιασμό προγραμμάτων για την ενίσχυση του εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού.

 

Τμήμα Διαφήμισης

Το Τμήμα Διαφήμισης είναι αρμόδιο για:

α. Την υλοποίηση διαφημιστικού προγράμματος και επικοινωνιακών δράσεων, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και καταρτισθεί από το Τμήμα Σχεδιασμού & Συντονισμού Τουριστικής Προβολής.
β. Την προώθηση και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και του συνόλου των θεματικών τουριστικών της προϊόντων μέσω επιπλέον διαφημιστικών δράσεων με στόχο την ισχυροποίηση της διεθνούς τουριστικής εικόνας της χώρας.
γ. Την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των διαφημιστικών προγραμμάτων και δράσεων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
δ. Τη συνεργασία με τρίτους, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων συνδιαφήμισης και συμπαραγωγής προβολής και προώθησης της Ελλάδας εγχώρια και διεθνώς.
ε. Την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης διεθνούς προβολής περιοχών της χώρας που χρήζουν ειδικής επικοινωνιακής υποστήριξης.
στ. Την προβολή και προώθηση της χώρας με καταχωρήσεις σε επιλεγμένα με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια έντυπα (εθνικά και διεθνή) με στόχο την προβολή της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
ζ. Την αγορά χώρου/χρόνου σε παραδοσιακά ΜΜΕ και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
η. Την αγορά χώρου/χρόνου σε ΜΜΕ και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και την από κοινού υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την προβολή της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
θ. Την υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής και προώθησης είτε με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς είτε προβαίνοντας με διαγωνιστική διαδικασία ή απευθείας ανάθεση στη σύναψη συμβάσεων με τρίτους ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως ενδεικτικά διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων. Προς τούτο, προβαίνει στην κατάρτιση των όρων, προδιαγραφών και λοιπών λεπτομερειών και στη γνωστοποίησή τους στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Προμηθειών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

 

Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγών

Το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγών είναι αρμόδιο για:

α. Τη δημιουργία, ανάπτυξη, εποπτεία και διαχείριση του ψηφιακού οικοσυστήματος του Ε.Ο.Τ. (visitgreece) το οποίο περιλαμβάνει την κεντρική πύλη του Ε.Ο.Τ. visitgreece.gr, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο Οργανισμός, τις ειδικές ιστοσελίδες που διατηρούν οι υπηρεσίες Ε.Ο.Τ Εσωτερικού και Εξωτερικού, ειδικές ψηφιακές εφαρμογές για κινητές συσκευές, τις εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, το υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου και τα ψηφιακά εργαλεία στατιστικής και μάρκετινγκ για την προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
β. Την κατάρτιση και εποπτεία του ετήσιου προγράμματος προβολής του Ε.Ο.Τ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε διαδικτυακές πλατφόρμες.
γ. Το σχεδιασμό, την δημιουργία και την παραγωγή περιεχομένου στο ψηφιακό οικοσύστημα του Ε.Ο.Τ. (visitgreece).
δ. Την ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών συνεργασιών με τρίτους φορείς για την προβολή τους στις διαδικτυακές πλατφόρμες του Ε.Ο.Τ. ή και την αξιοποίηση των διαδικτυακών τόπων των τρίτων φορέων για την μετάδοση επικοινωνιακών μηνυμάτων του Ε.Ο.Τ., καθώς και την προβολή ειδικών δράσεων που αναπτύσσει ο Οργανισμός.
ε. Τη διαχείριση συχνών ερωτημάτων και την πληροφόρηση του κοινού και των ΜΜΕ για θέματα και γεγονότα ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και την ανάπτυξη στοχευμένης επικοινωνίας για τη συνολική και κεντρική διαχείριση κρίσεων, μέσω ψηφιακών εργαλείων.
στ. Την παροχή τεχνογνωσίας σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμους (Ο.Τ.Α.) της χώρας, τη δημιουργία δικτύου με στόχο την συντονισμένη ροή πληροφοριών και την αξιοποίηση περιεχομένων και στοιχείων της τουριστικής τους προσφοράς, μέσω των διαδικτυακών τόπων που διαχειρίζεται ο Ε.Ο.Τ., καθώς και των προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω τρίτων σε διεθνούς κάλυψης και εμβέλειας διαδικτυακά μέσα.
ζ. Την κατάρτιση στρατηγικής και περιεχομένου στα διαδικτυακά εργαλεία, τον έλεγχο πορείας, υλοποίησης και αναπροσαρμογής περιεχομένου σε έκτακτα γεγονότα, τη σύνταξη ηλεκτρονικών ανακοινώσεων και την ανανέωση προτυποποιημένων σεναρίων - απαντήσεων σε συγκεκριμένους τύπους αναρτήσεων.
η. Το σχεδιασμό, τη σύνταξη, την επιμέλεια παραγωγής και αναπαραγωγής πάσης φύσεως έντυπου προωθητικού υλικού, αποθήκευσης του στην αποθήκη του Ε.Ο.Τ. και μέριμνα για τη μεταφορά του για την κάλυψη των αναγκών προβολής του Ε.Ο.Τ. και του εποπτεύοντος Υπουργείου.
θ. Την τήρηση σχετικού αρχείου όλων των εκδόσεων του Οργανισμού και τη σταδιακή ψηφιοποίηση του.
ι. Το σχεδιασμό, την επιμέλεια παραγωγής, προμήθειας, διακίνησης, διάθεσης και αναπαραγωγής του οπτικοακουστικού υλικού του Ε.Ο.Τ., τη δημιουργία και οργάνωση ψηφιακού αρχείου - ταινιοθήκης και το συνεχή εμπλουτισμό αυτών και την συντήρηση τους για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας του Οργανισμού στο εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας.
ια. Τη μέριμνα για την προστασία των πνευματικών και λοιπών δικαιωμάτων που αφορούν σε τουριστικές εκδόσεις, σε οπτικοακουστικά και ψηφιακά μέσα παραγωγής και στο λοιπό υλικό του Ε.Ο.Τ., καθώς και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και την απεριόριστη χρήση του συνολικού προωθητικού του υλικού.
ιβ. Τη συνδρομή σε διεθνούς εμβέλειας Τράπεζες Φωτογραφιών, Λήψεων Πλάνων, Ήχου, Μουσικής, δισκογραφικές εταιρείες και την καταβολή των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, με στόχο την ελεύθερη και απεριόριστη χρήση προωθητικού υλικού από τον Ε.Ο.Τ.
ιγ. Την εξασφάλιση του απαραίτητου σύγχρονου φωτογραφικού υλικού, μέσω αναθέσεων, ειδικών φωτογραφίσεων ή και την προμήθεια έτοιμου φωτογραφικού υλικού, την αναπαραγωγή του υφιστάμενου υλικού και την τήρηση του σχετικού αρχείου.
ιδ. Τη διενέργεια έρευνας προς αναζήτηση καινοτόμων, πρωτότυπων και σχεδιαστικών προσεγγίσεων προωθητικού υλικού και την ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους παρόχους.
ιε. Τη μέριμνα για την συγγραφή κειμένων, την επιμέλεια, την μετάφρασή τους σε ξένες γλώσσες, την ολοκλήρωση των διορθώσεων σε συνεργασία με συγγραφείς, δημοσιογράφους, εκδοτικούς οίκους και επαγγελματίες μεταφραστές της ελεύθερης αγοράς.
ιστ. Την αγορά περιεχομένου από εξειδικευμένους εκδοτικούς οίκους, την κατά παραγγελία συγγραφή κειμένων για την έκδοση και υποστήριξη προωθητικού υλικού του Ε.Ο.Τ.
ιζ. Τη συλλογή, αξιολόγηση, συστηματοποίηση και παρουσίαση των πάσης φύσεως τουριστικών πληροφοριών, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και την επικοινωνία τους με κάθε τρόπο διεθνώς σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του Ε.Ο.Τ.
ιη. Τη συλλογή πληροφοριών και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. και παντός άλλου ενδιαφερομένου, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ιθ. Την παρακολούθηση, διαχείριση των αποθεμάτων του πάσης φύσεως υλικού που αφορά στην προβολή και προώθηση της χώρας, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Τη μέριμνα για τον έγκαιρο εφοδιασμό των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. και άλλων δημόσιων ελληνικών υπηρεσιών του εξωτερικού. Τη συσκευασία του διαφημιστικού υλικού, καθώς και τη μέριμνα διακίνησης και αποστολής του προωθητικού υλικού στο εσωτερικό και εξωτερικό, με τη συνδρομή μεταφορικών και άλλων εταιρειών.
κκ. Την κατάρτιση των αναγκαίων τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών των όρων προκηρύξεων και συμβάσεων και κάθε άλλης τεχνικής λεπτομέρειας για την προμήθεια και παραγωγή εκδόσεων, κειμένων, οπτικοακουστικού υλικού, την αποθήκευσή τους και την αποστολή τους σε διάφορους αποδέκτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και την έγκαιρη γνωστοποίησή τους στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Προμηθειών, για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών σύναψης των σχετικών συμβάσεων.
κα. Την επεξεργασία του υφιστάμενου οπτικοακουστικού υλικού και την τήρηση του αρχείου οπτικοακουστικών μέσων.
κβ. Την παραγωγή πάσης φύσεως έντυπου ή άλλης μορφής υλικού, ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού, τηλεοπτικού, κινηματογραφικού κ.ο.κ, σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού και του εξωτερικού.
κγ. Τη δημιουργία διαδικτυακής τράπεζας υλικού για την τροφοδότηση των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, των λοιπών Αρχών του Ελληνικού Κράτους που εδρεύουν στο εξωτερικό, των εκπροσώπων των ΜΜΕ εξωτερικού, ιδιωτών που ως σκοπό έχουν την μεγιστοποίηση της προβολής και προώθησης της χώρας διεθνώς.
κδ. Τη συνεργασία ή συμπαραγωγή με εταιρείες κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών με στόχο την προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό.

 

Τμήμα Έρευνας Αγοράς

Το Τμήμα Έρευνας Αγοράς είναι αρμόδιο για:

α. Τη συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς σε όλα τα μεγέθη για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στη χάραξη της τουριστικής προβολής και προώθησης της Ελλάδας διεθνώς.
β. Την αναζήτηση στοιχείων και την παρακολούθηση της ασκούμενης τουριστικής πολιτικής και δράσεων των ανταγωνιστριών χωρών.
γ. Τη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων του εισερχόμενου τουρισμού για την ενίσχυση της ελληνικής τουριστικής αγοράς.
δ. Την έρευνα και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις νέες τουριστικές αγορές καθώς και την διερεύνηση δυνατότητας προσέλκυσης των τουριστών αυτών από τις αγορές αυτές.
ε. Τη συλλογή, επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό αφίξεων τουριστών στη χώρα ανά μέσο μεταφοράς, διακινήσεως, διανυκτερεύσεων κ.λ.π.
στ. Τη συγκέντρωση στοιχείων από τα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και φορείς του εξωτερικού με σκοπό την καταγραφή της ζήτησης συγκεκριμένων υπηρεσιών και ελληνικών προορισμών.
ζ. Τη συνδρομή σε ευρωπαϊκές και άλλες Τράπεζες Πληροφοριών και συμμετοχή του Οργανισμού σε διεθνή fora και οργανώσεις (όπως ενδεικτικά ETC, ICCA, UNWTO).
η. Τη διερεύνηση στοιχείων για την ανάπτυξη της ζήτησης νέων θεματικών μορφών τουρισμού και την αναζήτηση νέων τάσεων βιώσιμου και βιωματικού τουρισμού.
θ. Την δημιουργία βάσης δεδομένων και επικαιροποίησή της σύμφωνα με ποσοτικά και ποιοτικά τουριστικά στοιχεία (όπως ενδεικτικά αφίξεις, έσοδα), που προκύπτουν από έγκυρες πηγές.
ι. Την ανταλλαγή πληροφοριών με την αρμόδια διεύθυνση του εποπτεύοντος Υπουργείου και τη χορήγηση στοιχείων σε αυτή.
ια. Την κατάρτιση των όρων, προδιαγραφών και κάθε λεπτομέρειας για την ανάθεση εργασιών έρευνας και μελέτης ποιοτικής και ποσοτικής σε τρίτους, των όρων των σχετικών συμβάσεων και την έγκαιρη γνωστοποίηση στο Τμήμα Προμηθειών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.
ιβ. Τη διενέργεια έρευνας αγοράς με στόχο τη συλλογή τεκμηριωμένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την χάραξη της αναπτυξιακής τουριστικής πολιτικής.

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.