ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. για τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WTM 2013

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2013, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας από 4 έως 7 Νοεμβρίου 2013, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11/10/2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 11/10/2013 και ώρα 10:30.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ WTM 2013

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06/09/2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 06/09/2013 και ώρα 10:30.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- 2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 501450/25.7.2013 Απόφασης Ε.Ο.Τ. –Προκήρυξης/ πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 501450/25.7.2013 Απόφασης Ε.Ο.Τ. - Προκήρυξης/ πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των δεύτερων θέσεων στα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας και Ρωσίας, υπό τους λόγους που αναφέρονται στο υπό στ. 14 του σκεπτικού της παρούσας Απόφασης.

- Απόφαση

Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Μυτιλήνη
Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει, και την κυα αριθμ. 18062/20-12-2012 «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’)
Φορέας υλοποίησης: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας και Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας)
Τόπος υλοποίησης: Μυτιλήνη, στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης
Περίοδος υλοποίησης: Από 23 Σεπτεμβρίου 2013 έως 22 Νοεμβρίου 2013
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 30/08/2013
Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στη Θεσσαλονίκη

Το Υπουργείου Τουρισμού εγκρίνει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει, και την κυα αριθμ. 18062/20-12-2012 «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού».

 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στην έδρα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 27 Μαΐου 2013 έως 26 Ιουλίου 2013

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι την Παρασκευή 10 Μαϊου 2013

 

- ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

- ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών διάρκειας δυο μηνών για την κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού στην Κέρκυρα

Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δυο μηνών για την κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού για την περίοδο: 13 Μαΐου 2013 έως 15 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα, στην έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Πρόσκληση

- Aποτελέσματα επιτυχόντων 

- ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακόμιση των υπηρεσιών του ΕΟΤ
Αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης είναι η μετακόμιση των υπηρεσιών του ΕΟΤ που στεγάζονται στο κτίριο Τσόχα 24 και Σούτσου 37, στο κτίριο Τσόχα 7 και η μεταφορά αρχειακού υλικού στην Αποθήκη του Οργανισμού, Αγ. Αννης 64, Ρέντη.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 30-07- 2013 και ώρα 10:00.
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού προβολής της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού

Κήρυξη άγονου του διενεργηθέντος πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού προβολής της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού (διακήρυξη 501146/25.06.2013), και επαναπροκήρυξη αυτού.

- Διακήρυξη

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη διεθνή έκθεση τουρισμού CIS

Ο Ελληνικός Οργανισμός τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού  CIS INWETEX TRAVEL MARKET η οποία θα διεξαχθεί από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2013 στην Αγία Πετρούπολη Ρωσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013, ώρα 10:00.
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013, ώρα 10:30.
- Διακήρυξη
- Περίληψη Διακήρυξης
- Σχέδια έκθεσης CIS

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.